Uplatnění práv zákaznických údajů (GDPR)

Uplatnění práv zákaznických údajů u společnosti Blanka Smolčáková provozovatele e-shopu na adrese www.collars.cz

Subjekty údajů mohou u společnosti Blanka Smolčáková za podmínek stanovených čl. 15 až 22 GDPR uplatnit ve vztahu k jejich zpracovávaným osobním údajům následující práva:

 • Právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům
  Právo na přístup představuje právo subjektu údajů na poskytnutí následujících informací od společnosti Blanka Smolčáková: (a) zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, (b) za jakým účelem, (c) jaké jeho osobní údaje jsou zpracovávány, (d) zda jsou jeho osobní údaje předávány jiným příjemcům, (e) po jakou dobu jsou jeho osobní údaje zpracovávány, (f) informace o jeho právech ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům. Současně má možnost získání kopie zpracovávaných osobních údajů.
 • Právo na opravu zpracovávaných osobních údajů
  Právo na opravu zahrnuje právo subjektu údajů žádat po společnosti Blanka Smolčáková opravu nesprávně zpracovávaných osobních údajů nebo doplnění neúplných zpracovávaných osobních údajů.
 • Právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů
  Právo na výmaz zahrnuje právo subjektu údajů žádat po společnosti Blanka Smolčáková výmaz zpracovávaných osobních údajů v případě absence platného právního titulu pro jejich zpracování. Subjekt údajů nemá právo požadovat po společnosti Blanka Smolčáková výmaz zpracovávaných osobních údajů v případě, že má společnost Blanka Smolčáková platný právní titul pro jejich zpracování (tj. zejména po dobu, kdy je společnost Blanka Smolčáková oprávněna ke zpracování z důvodu plnění smlouvy nebo plnění povinností stanovených právním řádem).
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů
  Právo na omezení zpracování zahrnuje právo subjektu údajů požádat společnosti Blanka Smolčáková o omezení rozsahu zpracování osobních údajů v následujících případech: (a) subjekt údajů popírá přesnost zpracovávaných osobních údajů – zpracování může být omezeno do doby rozhodnutí; (b) zpracování je protiprávní, ale subjekt údajů požaduje pouze omezení zpracování; (c) společnost Blanka Smolčáková již osobní údaje potřebuje pouze pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; (d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, do doby jejího vypořádání.
 • Právo na přenositelnost zpracovávaných osobních údajů
  Právo na přenositelnost zahrnuje právo subjektu údajů požadovat po společnosti Blanka Smolčáková zpracovávané osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu za účelem předání jinému správci (právo žádat v technicky proveditelných případech jejich předání přímo jinému správci). Toto právo lze uplatnit pouze za podmínky, že je zpracování založeno na právním titulu plnění smlouvy nebo souhlas subjektu údajů a je prováděno společností Blanka Smolčáková prostřednictvím inf. systému (automatizovaně).
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
  Právo vznést námitku je subjekt údajů oprávněn v případech, kdy je zpracování jeho osobních údajů společností Blanka Smolčáková realizováno na základě právního titulu oprávněné zájmy správce nebo za účelem přímého marketingu. Společnost Blanka Smolčáková není po podání námitek oprávněn osobní údaje subjektu údajů dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro jejich další zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo neprokáže nezbytnost jejich zpracování pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků. 

Výše uvedená práva je třeba vždy uplatnit u správce osobních údajů, vůči společnosti Blanka Smolčáková tak není možné uplatňovat uvedená práva v případech, kdy je pro daný účel zpracování pouze v postavení zpracovatele. 

Výše uvedená práva je subjekt údajů oprávněn uplatnit u společnost Blanka Smolčáková v písemné listinné formě s úředně ověřeným podpisem na adrese Veslařská 3267, Mělník, v elektronické formě prostřednictvím elektronické zprávy s uznávaným el. podpisem doručené na e-mailovou adresu info@collars.cz.

Společnost Blanka Smolčáková tímto informuje subjekty údajů, že mají možnost podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů za podmínek stanovených čl. 77 GDPR stížnost, jestliže se domnívají, že zpracováním jejich osobních údajů ze strany společnosti Blanka Smolčáková bylo porušeno GDPR.

Společnost Blanka Smolčáková tímto informuje subjekty údajů, že mají za podmínek stanovených čl. 79 GDPR právo na účinnou soudní ochranu, jestliže mají za to, že jejich práva byla porušena v důsledku zpracování jejich osobních údajů společností Blanka Smolčáková v rozporu s GDPR.